Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - Internkontroll

Ved Borg Systemvask A/S skal det være en prioritert oppgave å benytte internkontroll for å få satt verne- og miljøarbeidet i system. Internkontroll skal være et redskap for å bedre sikkerhets- og miljøinnsatsen, og for å få ansatte og ledere aktivt engasjert i helse, miljø- og sikkerhetarbeidet.


Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra både en enkeltvis og samlet vurdering av de faktorer i arbeidsmiljøet som kan ha innvikrning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.


Internkontrollen skal vise hvordan Borg Systemvask A/S skal arbeide systematisk med helse-, miljø og sikkerhet slik at en ivaretar kravene til arbeidsmiljøet. Internkontrollen er tenkt som et praktisk arbeidsverktøy for ledelsen og de ansatte, slik at det blir oversikt og kontinuietet i HMS-arbeidet. Det skal også være et referansedokument for tilsynsmyndighetene. Ledere har plikt til å gjøre internkontrollsystemet kjent for alle ansatte og se til at den er tilgjengelig.


Borg Systemvask A/S skal ha spesiell fokus på HMS avviksbehandling, nestenulykker, ulykker med personskade og sykefraværsoppfølging. Dette vil kreve samarbeid i hele organisasjonen, med bedriftshelsetjenesten, verneombudene og de tillitsvalgte.


Det er tilrettelagt for et godt introduksjonsprogram for de nyansatte og oppfølging etter ansettelsen. Dette skal blant annet sikre at de ansatte får informasjon om virksomhetens drift, sikkerhetsregler og vernebestemmelser, hygieneregler og gis korrekt opplæring.